道德经 Daodejing 4

Clàssic taoista de Laozi

Traducció del xinès i comentaris d’Estel Vilar

Capítol 4

道冲

而用之有弗盈也

渊呵

万物之宗

锉其兑

解其纷

和其光

同其尘

湛呵

似或存

吾不知其谁之子

象帝之先

El Dao és un doll

d’on es beu sense emplenar-se.

Quina profunditat!

És l’avantpassat de totes les coses*.

En llimo les arestes,

en desnuo la confusió,

m’uneixo a la seva lluïssor,

soc de la seva mateixa pols.

És tan profundament clar

que sembla potser concret.

No sé de qui és fill,

essent més antic que l’Emperador.

L’Emperador és un símbol històric i mític en la cultura xinesa que es remunta a l’origen de la civilització xinesa. Existeixen múltiples figures de l’emperador en la mitologia xinesa, com l’Emperador del Cel, l’Emperador Groc o Fuxi. En tot cas, aquí Laozi al·ludeix a aquesta figura per a determinar l’antiguitat del Dao com a anterior a l’Emperador, anterior a la civilització i anterior al món.

* En aquesta secció trobem l’expressió 万物 wan wu, molt habitual en el text, que es fa servir per referir-se a la multiplicitat de manifestacions tangibles de l’univers. Literalment es tradueix com “les deu-mil coses”. El primer caràcter wan 万 (forma simplificada) o 萬 (forma tradicional ) significa deu-mil o molt nombrós; el caràcter 物 wu significa objecte o matèria. La noció de wan wu fa referència al món material, tangible i dual, on yin i yang es poden distingir. En el Capítol 42 del Daodejing tornarem a trobar wan wu en la famosa frase: “El Dao engendra la unitat, la unitat engendra la dualitat, la dualitat engendra la trinitat i la trinitat engendra totes les coses (wan wu)”.

En el quart capítol del Daodejing es descriu el Dao de manera molt vague. Se’ns vol aclarir o confondre? Com podem descriure allò que no té forma, absència, principi ni fi?