道德经 Daodejing 5

Clàssic taoista de Laozi

Traducció del xinès i comentaris d’Estel Vilar

Capítol 5

天地不仁

以万物为刍狗

圣人不仁

以百姓为刍狗

天地之间

其犹橐龠乎?

虚而不屈

动而俞出

多闻数穷

不若守于中

Cel i Terra① no son amables,

tot per ells és com un gos de palla②.

El savi no és amable,

veu en tothom un gos de palla.

L’espai entre Cel i Terra

no sembla una manxa de farga?

Quan és buida no es doblega,

i en moviment no s’exhaureix.

Com més s’enraona, més s’encalla el pensament.

Val més restar en la quietud del centre.

Hu Lancheng 胡兰成 (1906-1981) 天地不仁 Tian Di Bu Ren (Cel i Terra no son amables)
① Els caràcters 天地 tian di, signifiquen respectivament "Cel" i "Terra", son una de les diverses manifestacions de la dualitat yin-yang. En conjunt, fan referència a la naturalesa i al món.
② Els gossos de palla eren figures que es fabricaven per a ser oferides en els antics rituals de sacrifici als déus. Abans de la cerimònia, es consideraven de gran valor, però un cop acabada, s'abandonaven o es llançaven sense més miraments. Així doncs, l'expressió "gos de palla" fa referència a la naturalesa efímera, passatgera i caduca de les coses i les circumstàncies.
Gos de palla

Aquest cinquè capítol del Daodejing pot sorprendre per la seva cruesa. Desvincula la saviesa de la bondat i l’amabilitat, i busca la saviesa en el reconeixement i acceptació de les dinàmiques naturals de la vida i del món, on tot és caduc i passatger en la inclemència dels elements i del temps. Compara Cel i Terra a una manxa: immutable quan és buida, i en transformació i canvi constant quan és en moviment. L’estabilitat està en la buidor del cor, en el reconeixement de la buidor de les formes; la comprensió es troba en la quietud de la ment.